Globex nieruchomości Częstochowa – bck spon

6 5 stycznia 2020

Drzeworyt ozdobą domów na Kaszubach

Drzeworyt ozdobą domów na Kaszubach
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Drzeworyt ozdobą domów na Kaszubach
Wspólne z cen­tralnymi jest w obrazach kaszubskich białe tło, zastępowa­nie postaci świętego drzeworytem, zredukowanym następnie do minimum, i ogólny charakter, polegający na radosnym uwydatnieniu ornamentu. Tylko ornament ten i jego koloryt są tu inne, bardziej odpowiadające charakterowi malowanego sprzętu , w którego zdobieniu spotykamy się często z uwydatnieniem ulubionego tulipana. Zamiłowanie do ornamentu kwiatowego zaznaczyło się rów­nież w dawnej ceramice Kaszub i całego Pomorza Gdańskie­go. Jeszcze na przełomie XIX wieku — pisze cytowany już autor etnograficznego szkicu tych regionów — zarówno po­lice jak i szafki szelbiągów, zwłaszcza na Kaszubach, były szczelnie wypełnione różnego rodzaju wyrobami garncarski­mi, zwłaszcza miskami, talerzami, kubkami, pięknie glazuro­wanymi, a także zdobionymi.” Zdobienie, a więc barwne polewy i malarski ornament, stanowi bardzo charaktery­styczną cechę ceramiki Pomorza Gdańskiego, szczególnie jednak Kaszub. Znamienny jest tu rodzaj wieńca z dużych, z rozmachem malowanych kwiatów, umieszczanego na brzuścu dzbanków i garnków. Ornament taki, zwłaszcza ten ma­lowany swobodnie, plamowo, wypełnia często przeważną część powierzchni naczynia, czyniąc z niego obiekt o du­żych walorach barwnych. I tu znowu możemy zanotować to samo co przy skrzyniach: ornament kwiatowy ceramiki ka­szubskiej jest znacznie bujniejszy i bogatszy od występu­jącego na naczyniach z innych części Pomorza Gdańskiego, gdzie przybiera przeważnie postać motywu rytmiczno-graficznego, w postaci schematycznych uliścionych gałązek.

About 

Related Articles