Architektura i Nieruchomości online!

108 5 stycznia 2020

Cechy chaty górskiej

Cechy chaty górskiej
Typową dawną chatę góralską ce­chuje wydłużona bryła o znacznej stromiźnie przyczół­kowego dachu. Mu­rzasichle, pow. no­wotarski, woj. kra­kowskie. Podczas gdy na Śląsku ozdobą wnętrza izby była barwa sprzę­tu — w górach sprzęt dekorowany jest rzeźbą i ryzowa­niem, a funkcję oddziaływania barwą przejęły obrazy Wprawdzie znane są na Podhalu sprzęty malowane i pospo­lita jest tam skrzynia malowana w dwu głównych odmia­nach: kieżmarskiej i nowotarskiej, ale zielone prze­ważnie jej tło oraz stosunkowo nikły ornament nie rzucały się na tyle w oczy, by barwą swą wypełnić izbę. Czyniły to natomiast obrazy już przez swe umieszczenie na wyso­kości oczu patrzącego, a przede wszystkim dzięki urozmaico­nemu i żywemu kolorytowi. Nie miały go drzeworyty, ale tych niewiele znaleziono w górach, i to, jak się zdaje, obcej w stosunku do tego terenu proweniencji. Natomiast na ca­łej przestrzeni, od Śląska po San, napotykano w chatach górskich obrazy na szkle, dla których żywość kolorytu jest tak charakterystyczna. Ogromna większość obrazów na szkle z górskiego pogranicza z Czechosłowacją — to importy od naszego południowego sąsiada, a często i dużo dalsze. Ory­ginalne, polskie odmiany obrazów na szkle występują w oko­licy Jeleśni na Żywiecczyźnie, a następnie dopiero w okolicy Sanoka (, gdzie jednakże w górach osiadła ludność wyznająca religię o wschodnim charakterze i czcząca wła­ściwych jej, innych niż w Polsce świętych, więc z polskich, tamtejszych obrazów na szkle raczej nie korzystała. Jeleśniańskie obrazki na szkle zostały już opisane w grupie krakowskiej.

About 

Related Articles