Architektura i Nieruchomości online!

70 5 stycznia 2020

Ozdoby wnętrz na Mazurach

Ozdoby wnętrz na Mazurach
Bogaty zbiór przęśliczek w muzeum regionalnym i mnóstwo pośrednich form wskazuje na powszechność występowania tu tej bardzo ory­ginalnej i nigdzie już poza Mazurami nie pojawiającej się ozdoby. Powstała i rozwinięta na wschód od ujścia Wisły jest dla tych terenów tak znamienna, że może symbolizować ich sztukę ludową. Odrębność tego tworu, o minimalnym znaczeniu użytkowym, a natomiast bogato rozwiniętej orna­mentyce, pozwala przęśliczki z Pomorza Gdańskiego i Warmii zestawić z podhalańskimi łyżnikami, a nawet nazwać „łyż­nikami północy” . Podobnie można by określić Kaszuby jako Podhale północy, gdy chodzi o rzeźbę figuralną, o świątki. Krajobraz kaszub­ski można nazwać światem wyso­kich krzyżów .W wioskach, przy ulicy, po sadach spotyka się przeważnie figury świętych. Wiemy, że Kaszuby obfitowały w świątki, ale za mało je znamy, by ocenić, co reprezentowały pod względem artystycznym. Udział ich w ogólnopolskiej wysta­wie rzeźby ludowej w 1937 roku nie wypadł dla nich zbyt pomyślnie. W rzeźbach z Pomorza — czytamy w przewod­niku po wystawie — widać silny wpływ szablonowej sztuki kościelnej. Gdyby podobnych świątków było kiedyś na Kaszubach dużo, region ten niewątpliwie można by zaliczyć do najwybitniejszych pod tym względem w Polsce. Rzeźba ta bowiem, bardzo śmiała w prostocie po­mysłu, uwzględniającego tylko smukłą bryłę, stwarza jedy­ną w swoim rodzaju rzeczywistość artystyczną, ograniczoną w swym wyrazie do efektów jednolitej, swobodnie gładkiej formy, bardzo nieznacznie tylko i dyskretnie urozmaiconej.

About 

Related Articles