Architektura i Nieruchomości online!

131 5 stycznia 2020

Stowarzyszenie jako właściciel nieruchomości zabytkowej

Stowarzyszenie jako właściciel nieruchomości zabytkowej

Ważnymi organizacjami pozarządowymi, które bardzo przyczyniają się dla polskich zabytków są stowarzyszenia. Niejednokrotnie grupy pasjonatów zrzeszały się aby realizować wspólne cele. Ochrona poszczególnych zabytków, a także promocja i upowszechnienie wiedzy o nich stała się dla wielu stowarzyszeń celem nadrzędnym. Wiele zabytków zostało odbudowanych lub odrestaurowanych dzięki działalności stowarzyszeń, a także ofiarności i pracy ich członków. Nieruchomości będące w rękach lub pod opieką stowarzyszeń są na ogół zadbane i dobrze utrzymane. Dobrym przykładem na to jest zamek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rydzynie. Bardzo dobrze utrzymany obiekt, stanowiący obecnie wizytówkę regionu, został odbudowany po wojennych zniszczeniach przez członków stowarzyszenia i do teraz stanowi jego własność.

Stowarzyszenie, według ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków, które do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Istotą stowarzyszenia i najważniejszym jego elementem są więc ludzie je tworzący oraz razem realizujący wspólny cel.

Członkowie stowarzyszenia samodzielnie podejmują decyzje dotyczące realizowanych celów. Określają oni programy swoich przyszłych działań i wybierają struktury organizacyjne. Członkowie są zobowiązani również wybrać zarząd oraz stworzyć organ kontroli wewnętrznej. Mają oni prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku stanowi, że majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może zatem prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Jednak dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia może służyć tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Ma prawo również otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W przypadku stowarzyszeń państwo nie stosuje już takich udogodnień fiskalnych jak w odniesieniu do fundacji. Stowarzyszenia zostały zwolnione jedynie z opłat sądowych, związanych z wpisem do rejestru stowarzyszeń. Dodatkowo jeżeli działalność stowarzyszenia związana jest z realizacją celów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (np. działalność kulturalna – opieka nad zabytkami) to jest ono zwolnione od podatku dochodowego od dochodów wydatkowanych na realizację działalności statutowej.

Stowarzyszenie tak samo jak fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasze inne wpisy tematyczne:

About 

Related Articles